ÓßÓ ÚŅČí

ÓßÓ ÚŅČí ĮÝáĮã ÓßÓ ÚŅČė ÕæŅ ÓßÓ ÚŅČí ÞÕÕ ãÍĮŅã

ĮÝáĮã ÓßÓ ãÔĮåÏÉ ãČĮÔŅÉ |
ĘÔĮĘ ÚØÚæØ ĮáÕæĘí ãÚ ßĮãíŅĮ


ĮáÚæÏÉ   ãäĘÏíĮĘ ÚØÚæØ: xnxx ÓßÓ ÚŅČė ĮÝáĮã ÓßÓ ÞÕÕ ÓßÓ ÕæŅ ÓßÓ ĖäÓ ÚŅČ ãÍĮŅã 89 sex > ĮáãáÝ ĮáÔÎÕí áÜ Įá Ėäí


ĮáČæã Įá Ėäí
  ÚäæĮä ĮáĮáČæã ĮáÕæŅ ÂÎŅ ÕæŅÉ
ÕæŅÉ []Ѽ.ılı.ღŦ(Ŋ`♥––•(-•♥.ãÜÜÍÜÜĘĮĖ ČÜ ßÏÉ ÜÓ ĮäÜÜÜËÜÜÜÜė .♥•-)•
[]Ѽ.ılı.ღŦ(Ŋ`♥––•(-•♥.ãÜÜÍÜÜĘĮĖ ČÜ ßÏÉ ÜÓ ĮäÜÜÜËÜÜÜÜė .♥•-)•––♥īŊ)ŧღ.ılı.Ѽ..[]Ѽ.ılı.ღŦ(Ŋ`♥––•(-•♥.ãÜÜÍÜÜĘĮĖ ČÜ ßÏÉ ÜÓ ĮäÜÜÜËÜÜÜÜė .♥•-)•––♥īŊ)ŧღ.ılı.Ѽ..
----■■■■■-------■■■■■------♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥--- ----■■■■■-------■■■■■---------♥♥♥♥♥♥♥------- ----■■■■■-------■■■■■------------♥♥♥♥--------- ----■■■■■-------■■■■■------------- ♥------------ ----■■■■■-------■■■■■----■■■■■■■■■■■■--- ----■■■■■■■■■■■■■■----■■■■■■■■■■■■--- ----■■■■■■■■■■■■■■---------■■■■■■-------- ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■-------- ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■-------- ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■-------- ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■-------- ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■-------- ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■-------- ----■■■■■-------■■■■■----■■■■■■■■■■■■--- ˜˜”*°•. ˜”*°••••••°*”˜ .•°*”˜˜”*°•. ******♥ W e l c o m e T o M y P r o f i l e ♥***** •°*”˜.•°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°•.˜”*° ẁẽĺςÖMĘ ŢǾ my PЯǿfĬLč) ★☆ I'm different ☆★ ♥♥♥.................♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥.............. ♥♥♥......♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥................♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥....♥♥♥............♥♥ ♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥...............♥♥♥.........♥♥♥....♥♥♥.......... ♥♥♥....♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥...........♥♥♥....♥♥♥........♥ ♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥...........♥♥♥.....♥♥♥......♥♥ ♥......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥...........♥♥♥......♥♥♥....♥♥♥ .......♥♥♥ ♥♥♥...............♥♥♥.........♥♥♥........♥♥♥..♥♥♥. ........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥..♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥.......... ..♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥......... .....♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥...♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......♥♥♥♥.....♥♥♥... ...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥♥ ..♥♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥.♥♥♥♥♥♥ .♥♥♥.......♥♥♥....♥♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥.........♥♥♥...♥♥♥ ........♥♥♥ ♥♥♥.........♥♥♥...♥♥♥ ♥♥♥.........♥♥♥...♥♥♥ .♥♥♥.......♥♥♥....♥♥♥ ..♥♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.................................... .♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥........♥♥♥.. ........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥....♥♥♥♥♥♥♥♥♥.. ..♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.........♥♥♥♥♥....♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥..........♥♥♥♥♥........♥♥♥.... ....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥..........♥♥♥♥♥........♥♥♥.... ....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥......♥♥♥..........♥♥♥♥♥........♥♥♥. ........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.........♥♥♥♥♥........♥♥♥. .........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥.........♥♥♥... ........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥........♥♥♥.. ...........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥...♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......♥♥♥♥.....♥♥♥... ...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......................................♥♥♥ ♥♥♥.......................................♥♥♥ ♥♥♥...................................♥♥♥♥♥♥♥ ♥ ♥♥♥...♥♥♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥♥♥......♥♥♥...♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥♥♥......♥♥♥...♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥♥♥......♥♥♥...♥♥♥.....♥♥♥.......♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥......♥♥♥♥♥♥♥♥........♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥.........♥♥♥ ................♥♥♥............................... .........♥♥♥......♥♥♥ ................♥♥♥............................... .......♥♥♥........♥♥♥ ................♥♥♥............................... .....♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥ .....♥♥♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥♥........... ....♥♥♥♥♥♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥♥............. .....♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥♥♥..♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥......♥♥♥........ .........♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥♥♥..♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥......♥♥♥........ .........♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥♥♥..♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥......♥♥♥........ .........♥♥♥ ...♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥...♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥......♥♥♥.......... .......♥♥♥ .....♥♥♥♥♥..♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥....♥♥♥......♥♥♥........ .........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥ ♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥ ♥♥♥......♥♥♥..♥♥♥................♥♥♥♥♥...♥♥♥..♥♥♥. ..........♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥♥..............♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥...♥♥♥.... .....♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥.....♥♥♥.............♥♥♥......♥♥♥♥♥...♥♥♥. ......♥♥♥ ♥♥♥.............♥♥♥.............♥♥♥......♥♥♥♥♥.... ♥♥♥....♥♥♥ ♥♥♥.............♥♥♥.....♥♥♥...♥♥♥.....♥♥♥♥♥......♥ ♥♥.♥♥♥ ♥♥♥..............♥♥♥♥♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥.♥♥♥.......♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥................♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥...♥♥♥..... ..♥♥♥♥ .................................................. .............♥♥♥ .................................................. ............♥♥♥ .................................................. ...........♥♥♥ .................................................. ..........♥♥♥ ...................................♥♥♥......♥♥♥... ....♥♥♥ ...................................♥♥♥......♥♥♥... ....♥♥♥ .........................................♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ...♥♥♥ ♥♥♥.....................♥♥♥....♥♥♥..♥♥♥♥♥♥♥♥♥...♥♥ ♥.♥♥♥♥ .♥♥♥...................♥♥♥.....♥♥♥......♥♥♥....... .♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ..♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥......♥♥♥........♥ ♥♥.......♥♥♥ ...♥♥♥....♥♥♥♥....♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥........♥ ♥♥.......♥♥♥ ....♥♥♥..♥♥♥♥♥..♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥ ♥.......♥♥♥ .....♥♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥..........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥ ♥.......♥♥♥ ......♥♥♥♥♥..♥♥♥♥...........♥♥♥.......♥♥♥........♥ ♥♥.......♥♥♥ ♥♥♥..♥♥♥♥...♥♥♥♥♥.............♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.♥♥♥♥♥.♥♥♥♥♥♥♥..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥.......♥♥♥♥.....♥♥♥... ...♥♥♥..........♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.....♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥......♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥.......♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥........♥♥♥.......♥♥♥........♥♥♥♥♥♥♥♥♥ no •.ļļ.•*īĻ`*•.ļļ.•**•.ļļ.•*īĻ`*•.ļļ.• love ~~~~~~~~~~~$$;$$ ~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$ ~~~~~~~~~$$$'~~`$$ ~~~~~~~~$$$'~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$... ~~~~~~~.$$$$$$* ... ~~~~~~$$$$$$$'..... ~~~~.$$$$$$$ ~~~$$$$$$'`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$ $$$~~~`$$'~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$ ~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$' ~~~~~$$*$$$$$$$$$' ~~~~~~~~~~````~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~`$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$'~~.$$ lı.------Volume------.ılı. ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ Min MAX----------------------------------- █║▌│█│║▌║││█║▌│║█ Đ OfNo music No life so0o dn't STOP the music music music ... PLAY ► _____ $$$.......____$$$........$$$........$$$$$$ ____$$$_$$$....__$$$$........$$$$$.....$$$$$$$$$ ___$$$___$$$....$$$$$$.....$$$..$$$...$$$$$$$$$$ __$$$_____$$$..$$$$...$$..$$$...$$$$.$$$..., ....$$$ _$$$$$$$$$$$$$.$$$$....$$$$$....$$$$.$$$.........$ $$ _$$$_______$$$.$$$$....$$$$$....$$$$.$$$.........$ $$ _$$$_______$$$.$$$$....$$$$$....$$$$.$$$........$$ $ _$$$_______$$$.$$$$....$$$$$....$$$$.$$$$$$$$$$ _$$$_______$$$.$$$$....$$$$$....$$$$.$$$$$$$ _$$$_______$$$.$$$$....$$$$$....$$$$.$$$....$$$ _$$$_______$$$.$$$$....$$$$$....$$$$.$$$......$$$ _$$$$$$.........$$$$$$$$$$$$$$......$$$........... $$$$$$$ _$$$...$$$........$$$$$$$$$$$$....$$$_$$$......$$$ ......$$$ _$$$.....$$$.......$$$$$$$$$$.....$$$___$$$....$$$ ........$$$ _$$$.......$$$.......$$$$$$$$.....$$$_____$$$..$$$ .......$$$ _$$$........$$$.......$$$$$$$....$$$$$$$$$$$$$.$$$ .....$$$ _$$$........$$$.........$$$$$.....$$$_______$$$.$$ $$$$$$ _$$$.......$$$...........$$$.......$$$_______$$$.$ $$......$$$ _$$$......$$$........................$$$_______$$$ .$$$........$$$ _$$$....$$$.............$$$$.......$$$_______$$$.$ $$.......$$$ _$$$..$$$..............$$$$$$.....$$$_______$$$.$$ $......$$$ _$$$$$$..............$$$$$$$$....$$$_______$$$.$$$ $$$$$ ÞÜ‗__‗ÜÏĮã ÚíÜ‗__‗Üæäß áĮÞíĘäÜ‗__‗Üė ČÞÜ‗__‗Üæá ííĮŅíĘäÜ‗__‗Üė ĮÝÖÜ‗__‗Üá ãÚÜ‗__‗ÜĮß æČĘíĖÜ‗__‗Üė ÏĮíãÜ‗__‗ÜĮ ÝÜ‗__‗Üė ČĮáÜ‗__‗Üė ãĮÚŅÝÜ‗__‗ÜÔ ãĮáÜ‗__‗Üė ãÜ‗__‗Üä íÜ‗__‗Üæã áÞÜ‗__‗ÜĮß ______________###____________... ___________###_##____________... __________###____##__________... ________###____###_#_________... ______###____###___##________... ____###____###______##_______... __###____###_________##______... _##____###____________##_____... ##____###_____________##____.... _##_###________________##____... __###___________________##___... ___##___music is my life_____##__... ____##_____ _____________###___. _____##_________________#####... ______##_______________######... _______##____________########... ________##__________#########... _________##_________#########... _________###_______#########_... _______######______#######___... _____########_______#####____... ____#########________________... ___##########________________... __##########_________________... __#########__________________... ___#######___________________... ____#####____________________... Ĺ o a d i и ɢ ... ████████████] >> ẁẽĺςÖMĘ ŢǾ mŷ ώÖѓļĎ << ▐▬▌elloOo..-►Jųṧt JANNII◄- >>so0o0omz << {◣(●̪•)◢}.ToOoZ.{◣(•̪●)◢} {◣(●̪•)◢}.aaNaa.{◣(•̪●)◢} {◣(●̪•)◢}..keDa..{◣(•̪●)◢} {◣(●̪•)◢}.aaNaa.{◣(•̪●)◢} {◣(●̪•)◢}.7oOoR.{◣(•̪●)◢} .............Xp ╔══╗ ║██║ ║(o) ║♥♫Music is my Life♫ ╚══╝ Volume Up!! ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿̿'\̵͇̿̿\з==(• ̪●)==ε/̵͇̿̿/'̿ '̿ ̿ ̿ ╔══╗....♫ ║██║♫..♫ ║(O)║♫♫♫ ╚══╝♫♫♫ I cAnT LivE WitHouT MuSiC && With ouT u █ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ▇ Description: ..........(Ŋ`*•.ļ,Ī°ī'`°Ī,ļ.•*īŊ).......... ..........ļ,Ī°ī'`°•.ļOļ.•°ī'`°Ī,ļ.......... ......|ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ•.•ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ|...... .......welcome every body in my Prof..... ......|___________.•.___________|...... .........*ī'`°Īļļ.•'īO`'•.ļļĪ°ī'`*......... .........(_ļ.•*ī'`°Īļ'ļĪ°ī'`*•.ļ_)........ (,")\♥ ♥(Ļ.) ./♥\. = ./█\. _| |_ ♥ _| |_ ♥ ♥ ♥ ╔♫═╗╔╗ ♥ ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗║♫╝╠═╦╦╗ ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣╚╗╔╣║♫║♥ ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝♫╚╝╚═╩═╝ ____$$$________________$$$$$___$$$$$ _____$$$_________$$__$$$___$$_$$__$$$ _____$$$_______$$$$__$$______$_____$$ _____$$$_____$$$$____$$$__________$$ ______$$____$$$$______$$$________$$___$$$$$$$$____ ____$$$$$$$$ ______$$$__$$$$_________$$$_____$$__$$$$$$__$$$___ __$$$$$$__$$$ ______$$$_$$$_____________$$__$$___$$$____________ _$$$ ______$$$_$$________________$$_____$$$____________ _$$$ ______$$$$$$$_______________________$$$$$$$$$$____ __$$$$$$$$$$ ______$$$$_$$$_____________$$$$______$$$$$$$$$$$__ ___$$$$$$$$$$$ ______$$$____$$$____________$$$_______________$$$_ ____________$$$ ______$$$_____$$$__________$$$$_______________$$$_ ____________$$$ ______$$$_____$$$$__________$$$$___$_________$$$$_ $_________$$$$ _____$$$________$$$$___$____$$$$____$$$$$_$$$$$$__ _$$$$$_$$$$$$ ____$$$___________$$$$$_____$$$$$_____$$$$$$$$____ ____$$$$$$$$"""" Ѽ.ılı.ღŦ(Ŋ`♥––•(-•♥.JANNII.♥•-)•––♥īŊ)ŧღ.ılı.Ѽ..$$$ ♥ ♥ ♥ ______________________________________$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ____________________________________$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ___________________________________$$$___$ ♥ ♥ ♥ ___________________________$$$____$$$$ ♥ ♥ ♥ _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ________________$$$$__$$$$_________________$$$ ♥ ♥ ♥ _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$ ♥ ♥ ♥ __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$ ♥ ♥ ♥ _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$ ♥ ♥ ♥ __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ___$$$$$$$$$$$_____$$$ ♥ ♥ ♥ ____$$$$$$$$$$$____$$$$ ♥ ♥ ♥ ____$$$$$__$$$$$___$$$ ♥ ♥ ♥ ____$$$$$___$$$$$$ ♥ ♥ ♥ ____$$$$$____$$$ ♥ ♥ ♥ _____$$$$ ♥ ♥ ♥ _____$$$$ ♥ ♥ ♥ …….♥#########♥ …..♥#############♥ …♥###############♥ ..♥#################♥………………♥###♥ ..♥##################♥……….♥#########♥ ….♥#################♥……♥#############♥ …….♥################♥..♥###############♥ ………♥################♥################♥ ………..♥###############################♥ …………..♥############################♥ …………….♥#########################♥ ………………♥######################♥ ………………..♥###################♥ ………………….♥#################♥ ……………………♥##############♥ ………………………♥###########♥ ………………………..♥#########♥ ………………………….♥#######♥ ……………………………♥#####♥ ……………………………..♥###♥ ……………………………….♥#♥ …………………………………♥ …………………………………♥ ……………………………….♥ ……………………………..♥ ……………………………♥ …………………………♥ ……………………….♥ …………………….♥ ………………….♥ ………………♥ ………….♥ ………♥ ……♥ …..♥ ……♥………………….♥…♥ ……….♥………….♥…………♥ …………..♥…..♥………………♥ ……………….♥………………..♥ …………….♥……♥…………..♥ …………..♥………….♥….♥ ………….♥ ………..♥ ……….♥ ………♥ ………♥ ……….♥ …………..♥ ……………….♥ ……………………..♥ ………………………….♥ ……………………………♥ ……………………………♥ …………………………♥ …………………….♥ ………………♥ ………….♥ …….♥ …♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥…………….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥………………………………♥ …..♥…………………………..♥ ……..♥…………………….♥ ………..♥……………….♥ …………..♥…………..♥ ………………♥…….♥ …………………♥..♥ _____________%%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _____%%____ %%%__%____% ____%__%__%%%%%_____% _____%___%%______%____% ______%____ %%%%%____% ________%________________% _________%______________%% _________%%____JOIN______%% ________%%_______________%% _______%%_______________% % ______%%___________________%% _____%%________Lovers_________%% _____%%____________________ _%% _____%%%___________________ %% ______%%___________________ %% _______%%%________________% % $ … … … … … $…$ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ $$$$$$$$$$$$$$$… … $…$…$…$…$ $$$$$$$$$$$$$$… … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$… … … … . … …$ $$$$$$$$$$$$… ... ... .. … … ..$ $$$$$$$$$$$… ... ... ... ... ...$ $$$$$$$$$$… ... ... ... ..… … $ $$$$$$$$$$$… WelComE … … . $ $$$$$$$$$$$$… AlL nEw .. ... … …$ $$$$$$$$$$$$$… New MemBeRs. …$ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$… … $... .$…$…$ $$$$$…$… … … … … $ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ ___________$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$___$$$$$, _________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$_____$$$$$$ ___$$$$$$$$$______$$$$$ ___$$$$$$$$$_______$$$$$ __$$$$$$$$$_________$$$$$ _$$$$$$$$$$_________$$$$$ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ ▄▀▄▀▄ _$$$$$$$$$$$$__$$$$§§(Ŋ`vīŊ)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(Ŋ`(?)īŊ)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(Ŋ`vīŊ)$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$(Ŋ`(?)īŊ)$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._) ______$$$$$$(Ŋ`vīŊ)$$$$$ ________$$$(Ŋ`(?)īŊ)$$ ___________$(_.^._)$ ____________$$$$$$ ______________$§ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-* ...............(Ļ `vīĻ ) .................`-.ļ.-` .................I*``*I .................|......| ................. \,..,/ .......~*\ .............~**~...~*\../`*~. ~**~-, .\.....\ļ,.~*\/..../\.....\... ..V...../ ...(_)...\ ..\.............\.....\/..../. \........ ./\......ļ,.~* ....\ļ,.~*īĻ..`.-.,ļļ,.-`..\,ļ ļ,./..... ..,ļļ,`.\ ..~**\./``*/ ~**~. .~*\..../*~. ........♥.♥.♥(•̮̮̃•̃)♥.♥.♥...( mY BesT )...♥.♥.♥(•̮̮̃•̃)♥.♥.♥......... ķķķķķķķ_ķķķķķķķ___ķķķ__ķķķķķķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķķķķ_ ____ķķķķķķķ_ ķķķ_____ķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķķķķķ___ķķķķ_ķķķ__ķķķķķķķ ķ___ķķķ_____ ķķķ_____ķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķ_______ķķķķķķķķ__ķķķ__ķķ ķķ__ķķķ ķķķķķķ__ķķķķķķķ___ķķķ__ķķķķķķ____ķķķķķķķķ__ķķķ___ķ ķķ__ķķķķķķķ_ ķķķķķķ__ķķķķķķ____ķķķ__ķķķ_______ķķķ_ķķķķ__ķķķ__ķķ ķķ______ķķķ_ ķķķ_____ķķķ_ķķķ___ķķķ__ķķķķķķķ___ķķķ__ķķķ__ķķķķķķķ ķ_______ķķķ_ ķķķ_____ķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķķķķķķ__ķķķ___ķķ__ķķķķķķķ ____ķķķķķķķ_ ♥ [●̲̅|[̲̅̅̅̅̅̅F̲̅̅][̲̅̅R̲̅̅][I̲̅̅][̲̅̅E̲̅̅][̲̅̅N̲̅̅][̲̅̅D̲̅̅][̲̅̅S̲̅̅]|̲̅̅●̲̅|[̲̅̅̅̅̅̅F̲̅̅][̲̅̅̅̅̅̅O̲̅̅][R̲̅̅]|̲̅̅●̲̅|[E̲̅̅][V̲̅̅][̲̅̅̅̅̅̅E̲̅̅][̲̅̅̅̅̅̅R̲̅̅] ♥ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ ▄▀▄▀▄ ╔══╗♫ ║██║ ║ O║♥ music is my life ╚══╝ ♫*|Live 4 music|*♫ .(....\............../....) . \....\............/..../ ...\....\........../..../ ....\..../īŊ.I.Ŋ`\.../ ..../... I....I..(ŊŊŊ`\ ...I.....I....I...ŊŊ.\...\ ...I.....IīŊ.IīŊ.I..\...) ...\.....` Ŋ..Ŋ ī.......' ....\_________.•ī .....lo o o o o ol .....lo o o o o ol .....lo o o o o o| █║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║ ._|\______________________ ../ `--||||||||-----------------------] _==o ____________________| ...),---.(_(__) / ..// (\) ),------' ....//___// /`----'// '------` ☻/ /▌ / \ D0n't plāY W!tH MéééH ______$$$$$$$$$$$$$$______ _____d$$$$$$$$$$$$$$b_____ _____$$$$$$$$$$$$$$$$_____ ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____ ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____ ____$$$$"_"$$$$"_"$$$$$_____ _____$$F___4$$F___4$$_____ _____'$F____ 4$F___4$"_____ ______$$___$$$$___$$______ ______4$$$$$^$$$$$P_____ _______$$$$F__4$$$$_______ ________"$$$ee$$$"________ ________._*$$$$F_._________ _________$_____.$_________ _________"$$$$$$"_________ __________^$$$$___________ _4$$c_______""_______.$$r_ _^$$$b______________e$$$"_ _d$$$$$e__________z$$$$$b_ 4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r _""____^*$$$be$$$*"____^"_ __________"$$$$"__________ ________.d$$P$$$b_________ _______d$$P___^$$$b_______ ___.ed$$$"______"$$$be.___ _$$$$$$P__________*$$$$$$_ 4$$$$$P____________$$$$$$" _"*$$$"____________^$$P___ ____________________$$$$___$$$$ __________________$$$$$$$_$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$ _$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$ _$$$_$$_____________$$$$$$$$$$ _$$_$$______________$$$$$$$$$$ ___$$________________$$$$$$$$$$ _$$$$________________$$$$$$$$$$ __$$$_________________$$$$$$$$$ $_____________________$$$$$$$$$ $____________________$$$$$$$$$$ $____________________$$$$$$$$$$$ $____________________$$$$$$$$$__$$$$$ $___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________________$$$$$__$$$$$$$$§$ ** ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▄▄ ▄▀▀▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▀▄ ▄▀▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▀▄ █▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓█ ▌▓▀▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▀▓█ █▌▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ ▐█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▌ █▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ █▐▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓█ █▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▌▓█ █▓▓█▒░░░░▒█▄▒▒░░░░░░░░░▒▒▄█▒░░░░▒█▓▓█ █▓█▒░▒▒▒▒░░▀▀█▄▄░░░░░▄▄█▀▀░░▒▒▒▒░▒█▓█ █▓▌▒▒▓▓▓▓▄▄▄▒▒▒▀█░░░░█▀▒▒▒▄▄▄▓▓▓▓▒▒▐▓█ ██▌▒▓███▓█████▓▒▐▌░░▐▌▒▓████▓████▓▒▐██ ██▒▒▓███▓▓▓████▓▄░░░▄▓████▓▓▓███▓▒▒██ █▓▒▒▓██████████▓▒░░░▒▓██████████▓▒▒▓█ █▓▒░▒▓███████▓▓▄▀░░▀▄▓▓███████▓▒░▒▓█ █▓▒░▒▒▓▓▓▓▄▄▄▀▒░░░░░▒▀▄▄▄▓▓▓▓▒▒░▓█ █▓▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▓█ █▓▓▒▒▒░░██░░▒▓██▓▒░░██░░▒▒▒▓▓█ ▀██▓▓▓▒░░▀░▒▓████▓▒░▀░░▒▓▓▓██▀ ░▀█▓▒▒░░░▓█▓▒▒▓█▓▒░░▒▒▓█▀░ █░░██▓▓▒░░▒▒▒░▒▒▒░░▒▓▓██░░█ █▄░░▀█▓▒░░░░░░░░░░▒▓█▀░░▄█ █▓█░░█▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▓█░░█▓█ ▐█▓█░░█▀█▓▓▓▓▓▓█▀░░█░█▓█▌ █▓▓█░█░█░█▀▀▀█░█░▄▀░█▓█ █▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓█ █▓▒▓█░░░░▀▀▀▀░░░░░█▓▓█ █▓▒▒▓█░░░░░░░░░░░█▓▓█ ▐█▓▒▓██▄█░░░▄░▄██▓▒▓█ █▓▒▒▓█▒█▀█▄█▀█▒█▓▒▓█ █▓▓▒▒▓██▒▒██▒██▓▒▒▓█ █▓▓▒▒▓▀▀███▀▀▒▒▓▓█ ▀█▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓█▀ ▀▀██▓▓▓▓██▀ ....... ♥#########♥ …..♥#############♥ …♥###############♥ ..♥#################♥………………♥###♥ ..♥##################♥……….♥#########♥ ….♥#################♥……♥#############♥ …….♥################♥..♥###############♥ ………♥################♥################♥ ………..♥###############################♥ …………..♥############################♥ …………….♥#########################♥ ………………♥######################♥ ………………..♥###################♥ ………………….♥#################♥ ……………………♥##############♥ ………………………♥###########♥ ………………………..♥#########♥ ………………………….♥#######♥ ……………………………♥#####♥ ……………………………..♥###♥ ……………………………….♥#♥ …………………………………♥ …………………………………♥ ……………………………….♥ ……………………………..♥ ……………………………♥ …………………………♥ ……………………….♥ …………………….♥ ………………….♥ ………………♥ ………….♥ ………♥ ……♥ …..♥ ……♥………………….♥…♥ ……….♥………….♥…………♥ …………..♥…..♥………………♥ ……………….♥………………..♥ …………….♥……♥…………..♥ …………..♥………….♥….♥ ………….♥ ………..♥ ……….♥ ………♥ ………♥ ……….♥ …………..♥ ……………….♥ ……………………..♥ ………………………….♥ ……………………………♥ ……………………………♥ …………………………♥ …………………….♥ ………………♥ ………….♥ …….♥ …♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥…………….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥………………………………♥ …..♥…………………………..♥ ……..♥…………………….♥ ………..♥……………….♥ …………..♥…………..♥ ………………♥…….♥ …………………♥..♥ ...L █ █ O █ █ █ V █ █ █ █ E █ █ █ █ █ f █ █ █ █ █ █ c █ █ █ █ █ █ █ B █ █ █ █ █ █ █ █ [̲̅B̲̅][̲̅A̲̅][̲̅R̲̅][̲̅C̲̅][̲̅E̲̅][̲̅L̲̅][̲̅O̲̅][̲̅N̲̅] ............/īŊ/).............(\ Ŋ`\ ............/....//..............\\....\. .........../....//................\\....\. ...../īŊ/..../īŊ\............\Ŋ `\....\Ŋ`\. .././.../..../..../.|_....._ |.\....\....\...\.\. (.(....(....(..../.)..)....(..(.\.....)....)....).) .\................\/.../...\...\/................./ ..\................. /.......\.................../ ....\..............(.........)................/ ....... ............ !! i don't care !!.......... {{Before The End >>> ☆┌─┐─┐☆ │▒│ /▒/ │▒│/▒/ │▒ /▒/─┬─┐ │▒│▒|▒│▒│ ┌┴─┴─┐-┘─┘ Ū§(*§ love you §*)§Ū │▒┌──┘▒▒▒│ └┐▒▒▒▒▒▒┌┘ └┐▒▒▒▒┌┘ ──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒)... ─── ─── ▄███▄... ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ─── ──────────▀───(▒)(▒) ─── ────────────██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒)─────██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒) ♥ ^ ķķķķķķ88‡88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡††††††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888 ____‡ķķķķķķķķ8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡ ___‡ķķķķķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡ __†ķķķķķķ8‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††††††††‡‡‡‡‡‡ ‡‡ __‡ķķķ‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††††††††††††‡‡‡‡ ‡‡ _†ķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††††‡‡‡ ‡‡ _†ķ8‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††††††‡ ‡‡ _‡ķ‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††††††† ‡‡ _†‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††††††††††††††††† †† _†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††††††††††††††‡‡†† †‡ __†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††‡88888888888‡‡‡‡ †† __†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡ķķķķ‡††††††††††††‡‡ ‡† ___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8ķķķ8‡‡†††††††††††††††† †† ___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡ķķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡† ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ķķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡ ‡‡ ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8ķķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡ _____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡ķķķķķķķ8 ‡† ____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8ķķķķķķķķķķķ8† †† ____‡ķķķķķķķ888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888ķķķ8ķķķķķķķķķķķķķ8‡† †† ___†ķķķķķķķķķķķ8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88ķķķķķķķķķķķķ8ķķ‡‡†‡†† †† ____8ķķķķķķķķķķķ8‡‡‡†††††††‡88ķķķķķķķķķķķķ8‡‡‡†††† †† ____†ķķ888888ķķķķ8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡†††††† †† _____‡ķ8888888ķķķķ†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡††† †† _______ķķķ888ķķķķķ‡††††††‡†††††††††††††††††††††††† †† ________ķķķķķķķķķķ‡††††††††††††††††‡‡‡‡††††††††††† †† _________ķķķķķķķķ8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡††††††††† †† __________8ķķķķ88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡††††††††† †† ___________ķķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††† †† ___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡ †† ___________‡††‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†† †† ___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡† †† ___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8ķķķķķķķķķķķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ †† ___________‡‡‡8888ķ8ķķ‡ķķķ‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡ ___________‡88888ķķķķķķķķ88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡ ___________‡8ķ88ķķķķķķķķķķķ8‡‡†††‡††‡††‡‡††8ķ88‡‡‡ ‡‡ ____________‡ķķ8ķķķķķķķķķ8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡ķķķ88 ‡‡ _____________†ķķķķķķķķķ‡‡‡†‡8ķķķķķķķķķķķķķķķķķķ†‡‡ ‡‡ _______________ķķķķķķķķ‡ķķķķķķķķķķķ888‡††8‡88†††‡‡ ‡‡ ________________†ķķķķķ8ķķķķķķķķķķ‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡ ‡‡ ___________________ķķķķķķķķķķķ‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡ ____________________‡ķķķķķķ†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡ _____________________†8ķķķķ88888ķķķķķķķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡† †† ______________________†‡ķķķķķķķķķķķķķķ888‡‡‡‡‡‡‡88 88 ________________________†8ķķķķķķķķķ88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡ 8ķ __________________________†ķķķķķķ888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888 ķķ ___________________________‡ķ88ķ8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8888 88 _____________________________‡‡88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡8 ‡8 _______________________________†888888888‡‡‡‡‡‡‡ķķ 8ķ ________________________________‡8888888888‡‡‡‡‡‡‡ ‡8 _________________________________†ķķķ8ķķķķ‡8 ________@@@@@@@@@@____$$$$$$$$ ____________________________‘$$$$$$$$$$ ____________________________$$$$$$$$$$$ ____________________________$$$$$$$$$$$$ _____________________________$$$$$$$$$$$ _______________________________$$$$$$$$$ _____________________________‘$$$$$$$$$$$ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$ _______________$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$__$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$_____$$$ __________$$$$$$_$$$$$$$$$____$$$$________$$ ________$$$$$$_____$$$$$$$$$$__$$$$_______$$ _______$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$______$$ _______$$$______________$$$$$$$$$$$$$$______$$ _____$$$_________________$$$$$$$$$$$$________$$ ____$$$____________________$$$$$$$$‘__ About me: >>> No more pain >>> 3ndma ytshabha al gmy3 a5tlf ana ^^ >>ßíÝãĮ Ãßææä áĮ ÃÔČå ĮáĮÎŅææä>> ☃☃☃ ♥ ♥ ♥ I am NoT The BesT BuT I am Different ☃☃☃ ♥ ♥ ♥ ............█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█.......... ▂▃▅▆█ ▒- - -äÔæÉ*ĮáĖäÓ - - -▒ █▆▃▂▁ ............█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█.......... Art learned a love of all kinds of madness I learned when I say yes ... Only for the eyes Love war ... Each of you, led by Omri crazy <<<<<<<< net , music , tv , Having fun I change myself , change around me , Novels , Stories and poems , I do everything I love & & ╔═══╗ ♪ ║███║ ♫ ║ (●) ♫ I lOve music ╚═══╝♪♪ ◄◄ rewind ► play ▌▌pause ■ Stop ►► fast forward VOL - ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ + ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ ▓▓▓▓▓▓▓▓███████████ ▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░██ ▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░███ ▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░████░░░░████░░░░░░█ █░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░░█ ██░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░█ ▓██░░░░░░█████████░░░░░█ ▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░██ ▓▓▓▓████░░░░░░░░░░░██ ▓▓▓▓▓▓▓▓███████████ _000000___00000 _00000000_0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000_0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________*________0 _000000___00000___* 00000000_0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000_0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* ___________________* ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ …….♥#########♥ …..♥#############♥ …♥###############♥ ..♥#################♥………………♥###♥ ..♥##################♥……….♥#########♥ ….♥#################♥……♥#############♥ …….♥################♥..♥###############♥ ………♥################♥################♥ ………..♥###############################♥ …………..♥############################♥ …………….♥#########################♥ ………………♥######################♥ ………………..♥###################♥ ………………….♥#################♥ ……………………♥##############♥ ………………………♥###########♥ ………………………..♥#########♥ ………………………….♥#######♥ ……………………………♥#####♥ ……………………………..♥###♥ ……………………………….♥#♥ …………………………………♥ …………………………………♥ ……………………………….♥ ……………………………..♥ ……………………………♥ …………………………♥ ……………………….♥ …………………….♥ ………………….♥ ………………♥ ………….♥ ………♥ ……♥ …..♥ ……♥………………….♥…♥ ……….♥………….♥…………♥ …………..♥…..♥………………♥ ……………….♥………………..♥ …………….♥……♥…………..♥ …………..♥………….♥….♥ ………….♥ ………..♥ ……….♥ ………♥ ………♥ ……….♥ …………..♥ ……………….♥ ……………………..♥ ………………………….♥ ……………………………♥ ……………………………♥ …………………………♥ …………………….♥ ………………♥ ………….♥ …….♥ …♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥…………….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥………………………………♥ …..♥…………………………..♥ ……..♥…………………….♥ ………..♥……………….♥ …………..♥…………..♥ ………………♥…….♥ …………………♥..♥ !________________.♫♥.__________ !________________.♥♫♥.____________.♥. * .* .. !________________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * .* . * . !________________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * .* . !_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * . * . !__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * .* .. !_____.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * . * . * .. !__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. !_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. !________________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * .. !________________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* .. !________________.♥♫♥.____________.♥. * . * _000000___00000 _00000000_0000000 _00 0000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000_0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________*________0 _000000___00000___* 00000000_0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000_0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* ___________________* ____________________* ─▀██▀ ──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒)... ─── ─── ▄███▄... ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ─── ──────────▀───(▒)(▒) ─── ────────────██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒)─────██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒) ♥ __▒▒▓▓▒▒ __▒▓▓▓▓▓▒▒ _▒▓██████▓▓▒▒▒ _▓██████████▓▓▓▒▒____________▒▒▒▓▓ _▓██████████▓▓▓▓▓▒▒________▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒ _▒▓██████████▓▓▓▓▓▒▒_____▒▓██▓▓▓▓▓██▒ __▒▓██████████▓▓▓██▒▒__▒████▓▓▓▓▓▓█▓▒▒ ___▒▒▓███████████████_████████▓▓▓▓█▓▒ ____▒▒▓▓██████████████████████████▓▒▒▒ _____▒▒▓▓█████████████████████████▓▒▒▒ ______▒▒▓█████████████████████████▓▒ _________▒▓██████████████████████▓▒ __________▒▓███████████████████▓▒ ____________▓█████████████████▓▒ _____________▒▓████████████▓▒▒ ______________▒▓██████████▓▒ _______________▒▓███████▓▒ ________________▒▓█████▓▒ _________________▒▓███▓▒ __________________▒██▓▒ __________________▒█▒ ♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥ ♥░▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓░░░▓▓░░▓▓░░▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓░♥ ♥░▓▓░░░░░░▓▓░░░░░░░▓▓▓▓░░░▓▓░░▓░░░░▓▓░░░♥ ♥░▓▓▓▓▓▓░░▓▓░░░▓▓▓░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░░▓▓░░░♥ ♥░▓▓░░░░░░▓▓░░░▓░░░░▓▓░░░░▓▓░░░░░░░▓▓░░░♥ ♥░▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓░░░░▓▓░░░░░░░▓▓░░░♥ ♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥ īīīīīīīīīķķ. īīīīīīīīīķķķ. ķķķīīīīīķķīķ. īķķķķķķķķīīķ. īīīķķīīīīīīķķķķķķķķķ. īīīīīķķī``````īķķķ. īīīīķķīīīīīķķķ. īīīķķīķķķķīīķķ īīķķķķķīīķķīķķ īķķīīīīīīīīķķķ. īīīīīīīīīīīīķķ. .....Hello ....Hello ...Hello ..Hello .Hello Hello Hello Hello .Hello ..Hello ...Hello ....hello .....Hello ......Hello .......Helloīīīķ.**..**. ........Helloīīķķ*..**..* .........Helloīķķķ .*.*.*. ķķķīHelloķķīķ*..**.*. īķķķķķķķķīīķ*.*.**..**. īīīķķīīīīīīīķķķķķķķķķ*.*.*.*.*. īīīīīķķīķķīīīīķķķķ*.*.**. īīīīķķīīīīīķķķ.**.**.*. īīīķķīķķķķīīķ*.*.*.**. īīķķķķķīīķķīķīīīīīīīīķ*. īķķīīīīīīīīķķķīīīīīīķķ*..**.* īīīīīīīīīīīīķķīīīīīķķķ*.*.**.* . īīīīīīīīīīīīīīīīīīķķķķķ*.*.**...** īīīīīīīīīīīīīīīīīķķķķķķ*.*.*.*.* īīīķķķķķīīīīīīīīķķķīīķķ *.**.*.* īīīīīķķķķķķķķķķķķķīīīķķ*..**.**.* īīīīīīķķķķīīķķķķķīīīīķķķ*.**.*.* ..** īīīīīīīīķķķīīīīīīīīīīķķķķķķķķķķķ*.*.**. īīīīīīīīīķķķķīīīķķķķīīīīīīīīķķķķķķķķ*.**. īīīīīīīīīīīķķķķīķķķķīīīīīķķķķķķ*.**.* īīīīīīīīīīīķķķīīīīīķīķķķķķķ*.*.*.**. īīīīīīīīīīķķīīīīīķīīīīķķ*.*.*.**. īīīīīīīīīķķīīķķķķķķīīīķķķ*.*.*.* īīīīīīīīķķķķķķķķīķķķķīķķķ .**.*. īīīīīīīķķķķķīīīīīīīķķķķķķ *.**.* īīīīīķķķķīīīīīīīīīīīķķķķķ *.**. īīīīīķīīīīīīīīīīīīīīīīķķķ*.*.*. īīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīķķķ*.*.****

________@@@@@@@@@@____$$$$$$$$
____________________________‘$$$$$$$$$$
____________________________$$$$$$$$$$$
____________________________$$$$$$$$$$$$
_____________________________$$$$$$$$$$$
_______________________________$$$$$$$$$
_____________________________‘$$$$$$$$$$$
___________________________$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$__$$$
____________$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$_____$$$
__________$$$$$$_$$$$$$$$$____$$$$________$$
________$$$$$$_____$$$$$$$$$$__$$$$_______$$
_______$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$______$$
_______$$$______________$$$$$$$$$$$$$$______$$
_____$$$_________________$$$$$$$$$$$$________$$
____$$$____________________$$$$$$$$‘__


About me:
KNOW ABUT SEX ALL SETUP
HAVE GOOD HEED HASHISH IS MY LIVE TOO ALCOHOL I CAN MACK COCTEL
No more pain

>>>

3ndma ytshabha al gmy3 a5tlf ana ^^
>>ßíÝãĮ Ãßææä áĮ ÃÔČå ĮáĮÎŅææä>>
☃☃☃ ♥ ♥ ♥
I am NoT The BesT BuT I am Different ☃☃☃ ♥ ♥ ♥
............█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█..........
▂▃▅▆█ ▒01111081697: - - - - - - -▒ █▆▃▂▁
............█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█..........

Art learned a love of all kinds of madness
I learned when I say yes ... Only for the eyes
Love war ... Each of you, led by Omri crazy
<<<<<<<<

net , music , tv , Having fun I change myself , change around me , Novels , Stories and poems , I do everything I love
&
&

╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫ I lOve SEX
╚═══╝♪♪
◄◄ rewind ► play ▌▌pause ■ Stop ►► fast forward
ĮÍÓĮÓ - ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ + ãä ĮáĮÎŅ .


___________$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$___$$$$$,
_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$_____$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$$
___$$$$$$$$$_______$$$$$
__$$$$$$$$$_________$$$$$
_$$$$$$$$$$_________$$$$$

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ ▄▀▄▀▄
_$$$$$$$$$$$$__$$$$§§(Ŋ`vīŊ)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(Ŋ`(?)īŊ)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$(Ŋ`vīŊ)$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$(Ŋ`(?)īŊ)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)
______$$$$$$(Ŋ`vīŊ)$$$$$
________$$$(Ŋ`(?)īŊ)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$
______________$§
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*
...............(Ļ `vīĻ )
.................`-.ļ.-`
.................I*``*I
.................|......|
................. \,..,/
.......~*\ .............~**~...~*\../`*~. ~**~-,
.\.....\ļ,.~*\/..../\.....\... ..V...../ ...(_)...\
..\.............\.....\/..../. \........ ./\......ļ,.~*
....\ļ,.~*īĻ..`.-.,ļļ,.-`..\,ļ ļ,./..... ..,ļļ,`.\
..~**\./``*/ ~**~. .~*\..../*~.
........♥.♥.♥(•̮̮̃•̃)♥.♥.♥...( mY BesT )...♥.♥.♥(•̮̮̃•̃)♥.♥.♥.........
ķķķķķķķ_ķķķķķķķ___ķķķ__ķķķķķķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķķķķ_ ____ķķķķķķķ_
ķķķ_____ķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķķķķķ___ķķķķ_ķķķ__ķķķķķķķ ķ___ķķķ_____
ķķķ_____ķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķ_______ķķķķķķķķ__ķķķ__ķķ ķķ__ķķķ
ķķķķķķ__ķķķķķķķ___ķķķ__ķķķķķķ____ķķķķķķķķ__ķķķ___ķ ķķ__ķķķķķķķ_
ķķķķķķ__ķķķķķķ____ķķķ__ķķķ_______ķķķ_ķķķķ__ķķķ__ķķ ķķ______ķķķ_
ķķķ_____ķķķ_ķķķ___ķķķ__ķķķķķķķ___ķķķ__ķķķ__ķķķķķķķ ķ_______ķķķ_
ķķķ_____ķķķ__ķķķ__ķķķ__ķķķķķķķķ__ķķķ___ķķ__ķķķķķķķ ____ķķķķķķķ_

♥ [●̲̅|[̲̅̅̅̅̅̅F̲̅̅][̲̅̅R̲̅̅][I̲̅̅][̲̅̅E̲̅̅][̲̅̅N̲̅̅][̲̅̅D̲̅̅][̲̅̅S̲̅̅]|̲̅̅●̲̅|[̲̅̅̅̅̅̅F̲̅̅][̲̅̅̅̅̅̅O̲̅̅][R̲̅̅]|̲̅̅●̲̅|[E̲̅̅][V̲̅̅][̲̅̅̅̅̅̅E̲̅̅][̲̅̅̅̅̅̅R̲̅̅] ♥
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ ▄▀▄▀▄
╔══╗♫
║██║
║ O║♥ music is my life
╚══╝ ♫*|Live 4 music|*♫

.(....\............../....)
. \....\............/..../
...\....\........../..../
....\..../īŊ.I.Ŋ`\.../
..../... I....I..(ŊŊŊ`\
...I.....I....I...ŊŊ.\...\
...I.....IīŊ.IīŊ.I..\...)
...\.....` Ŋ..Ŋ ī.......'
....\_________.•ī
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o o|
█║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║

._|\______________________
../ `--||||||||-----------------------]
_==o ____________________|
...),---.(_(__) /
..// (\) ),------'
....//___//
/`----'//
'------`
☻/
/▌
/ \ D0n't plāY W!tH MéééH

______$$$$$$$$$$$$$$______
_____d$$$$$$$$$$$$$$b_____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____$$$$"_"$$$$"_"$$$$$_____
_____$$F___4$$F___4$$_____
_____'$F____ 4$F___4$"_____
______$$___$$$$___$$______
______4$$$$$^$$$$$P_____
_______$$$$F__4$$$$_______
________"$$$ee$$$"________
________._*$$$$F_._________
_________$_____.$_________
_________"$$$$$$"_________
__________^$$$$___________
_4$$c_______""_______.$$r_
_^$$$b______________e$$$"_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_""____^*$$$be$$$*"____^"_
__________"$$$$"__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$"______"$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
4$$$$$P____________$$$$$$"
_"*$$$"____________^$$P___
____________________$$$$___$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
___$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$§$
**
O, never say that I was false of heart,


Though absence seem'd my flame to qualify.
As easy might I from myself depart
As from my soul, which in thy breast doth lie:


That is my home of love: if I have ranged,
Like him that travels I return again,
Just to the time, not with the time exchanged,
So that myself bring water for my stain.
Never believe, though in my nature reign'd
All frailties that besiege all kinds of blood,
That it could so preposterously be stain'd,
To leave for nothing all thy sum of good;
For nothing this wide universe I call,

Save thou, my rose; in it thou art my all.


ÂáĘŅĖãÜÜÜÉ ááÚŅČíÜÜÜÜÜÜÜÜÉ*á ĘÞæáí ÃČÏ Åä ÞáČí ÎÂä æ Åä ÃČÏė ÂáÛíÂČ ÎãæÏ ãÔÂÚŅí ÝÅäú Óåá Úáí Ãä ÃÛÂÏŅ ÐÂĘí
ÝŅæÍí ĘÓڪúä ÞáČڪú ãæØä ÍČí ÂáÐí Åä ČÚÏĘ Úäå ÚÏĘ Åáíå ڪúÂáãÓÂÝŅ ÂáÚÂÆÏ Ýí ãæÚÏå ÃØåŅ ÂËÂãí
á ĘÕÏÞí ŅÛã ڪúá ÂáÖÚÝ ÂáÐí íãáà ڪúá Ïã ÝíÚڪúŅ ÕÝæå Ãä ÃĘŅڪú äÚíãڪú ááÚÏã
á ÔíÁ ãä åРÂáÚÂáã ÂáÝÓíÍ ÃØáČå ÓæÂڪú í ŌåŅĘí . í ڪúá ã áÏí


No longer mourn for me when I am dead
Then you shall hear the surly sullen bell
Give warning to the world that I am fled
From this vile world, with vilest worms to dwell:
Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it; for I love you so
That I in your sweet thoughts would be forgot
If thinking on me then should make you woe.
O, if, I say, you look upon this verse


When I perhaps compounded am with clay,
Do not so much as my poor name rehearse.
But let your love even with my life decay,
Lest the wise world should look into your moan
And mock you with me after I am gone


ÂáĘŅĖãÜÜÜÉ ááÚŅČíÜÜÜÜÜÜÜÜÉ*ÚäÏã ĘÓãÚ ÂáÃĖŅÂÓ ÂáÍŌíäÉ á ĘČڪú ÚäÏã ÃŅÍá.... ÃÎČŅ ÂáÚÂáã ČÃäí åĖŅĘ
ÂáÚÂáã ÂáÞÐŅ áÃÓڪúä ãÚ ÏíÏÂä ÃÞÐŅ ڪúáÂĄ Åä ÞŅÃĘ åÐå ÂáÃÓØŅĄ á ĘÐڪúŅ ÂáíÏ ÂáĘí ڪúĘČĘåÂĄ áÃäí ÃÍČڪú ڪúËíŅÂð
áРÃČÚÏäí Úä ÃÝڪúÂŅڪú ÂáÚÐČÉ Åä ڪúÂä ÂáĘÝڪúíŅ Čí ÓíĖÚáڪú ÍŌíäÂð
Åä ÞŅÃĘ ÔÚŅí Číäã ÃĘÍáá ØíäÂð
á ĘڪúŅŅ ÂÓãí ڪúËíŅÂð Čá ÏÚ ÍČڪú ãÚ ĖÓÏí íÝäė
áÆá íäŲŅ ÂáÍڪúãÂÁ áäÍíČڪú æíÓÎŅæä ãäڪú æãäí ..ČÚÏ ŅÍíáí


All that glitters is not gold;
Often have you heard that told:
Many a man his life hath sold
But my outside to behold


ÂáĘŅĖãÜÜÜÉ ááÚŅČíÜÜÜÜÜÜÜÜÉ


*ã ڪúá ČŅÂÞ ÐåČ
ãËá íÏæŅ Úáė ÂáÍÞČ
ڪúã ČÂÚ ÔÎÕ ŅæÍå
ڪúã íÔÂåÏäí æÍÓČ ..

íĮ Čä ÂÏã Ą áĮ íŌĮá Ïíäß ãĘãŌÞĮð ãĮ ÏĮã ĮáÞáČ ČÍČ ĮáÏäíĮ ãĘÚáÞĮð
Ü ãĮ Ņßä Åáė ĮáÏäíĮ ÃÍÏ ÅáĮ áŌãå ÚíČ ĮáÞáæČ Ą æáĮ ãßøóä ĮáÏäíĮ ãä äÝÓå ÃÍÏ ÅáĮ æÞÚ Ýí ČÍŅ ĮáÐäæČ

Ü æŅÃė íæãĮð ŅĖáĮð íÞáÚ ĮáĖČá Ýí íæã ÍĮŅ Ą æåæ íÛäí Ą ÝÞĮá : ãÓßíä ĮČä ÂÏã ÞóáúÚõ ĮáÃÍĖĮŅ Ãåæä Úáíå ãä ĘŅß ĮáÃæŌĮŅ .

Ü æäŲŅ íæãĮð Åáė ÅäÓĮä æåæ íõÞČøá æáÏĮð áå ÕÛíŅĮð ÝÞĮá : ÃĘÍČå ŋ ÞĮá : äÚã Ą ÞĮá : åÐĮ ÍČß áå ÅÐ æáÏĘå ÝßíÝ ČÍČ Įááå áå ÅÐ ÎáÞå ŋ

Ü Åáåí Ą Åä ßĮäĘ ÐäæČí ÚŲãĘ Ýí ĖäČ äåíß ÝÅäåĮ ÞÏ ÕÛŅĘ Ýí ĖäČ ÚÝæß . Åáåí Ą áĮ ÃÞæá áĮ ÃÚæÏ áãĮ ÃÚŅÝ ãä ÎáÞí æÖÚÝí . Åáåí Ą Åäß Åä ÃÍČČĘäí ÛÝŅĘ ÓíÆĮĘí Ą æÅä ãÞĘøäí áã ĘÞČá ÍÓäĮĘí Ą Ëã ÞĮá : ÃæĮå ÞČá ĮÓĘÍÞĮÞ Þæá ÃæĮå .

Ü ãÓßíä ĮČä ÂÏã áæ ÎĮÝ ĮáäĮŅ ßãĮ íÎĮÝ ĮáÝÞŅ ÏÎá ĮáĖäÉ
Ü áíßä ÍŲ ĮáãÄãä ãäß ËáĮËĮð : Åä áã ĘäÝÚå ÝáĮ ĘÖŅå Ą æÅä áã ĘÝŅÍå ÝáĮ ĘÛãå Ą æÅä áã ĘãÏÍå ÝáĮ ĘÐãå .
Åáåí Ą ßíÝ ÃÝŅÍ æÞÏ ÚÕíĘß Ą æßíÝ áĮ ÃÝŅÍ æÞÏ ÚŅÝĘß Ą æßíÝ ÃÏÚæß æÃäĮ ÎĮØėÁ Ą æßíÝ áĮ ÃÏÚæß æÃäĘ ßŅíã .

1- ĮáŌã ĮáĮČĘÓĮãÉ ĮáãÔŅÞÉ (Ýåí ČæĮČĘß áßÓŅĮáÍĮĖŌ ĮáĖáíÏí ãÚ ãä Íæáß ).

2- Úáíß ČßáãÉ ĮáËäĮÁ ĮáÕĮÏÞÉ ( ĖĮãá æáßäÏæä äÝĮÞ Ãæ ãŅĮÁ).

3- ĮČĘÚÏ Úä ĮáĖÏĮá (ÝĮáĖÏĮá ØŅíÞ áÚäĮÏ ĮáØŅÝ ĮáÂÎŅ).

4- ĘÚĮãá ãÚ ĮáÂÎŅíä ßãĮ ĘŅÛČ Ãä íÚĮãáæß .

5- ĮáĘãÓ áÛíŅß ĮáÃÚÐĮŅ (ÏæãĮð ÞÏã áåã ĮáÃÚÐĮŅ æĮČĘÚÏ Úä ĮáÚĘĮČ).

6- áĮ ĘÛÖČ ãåãĮ ßĮä ĮáÓČČ (ÝĮáÛÖČ ãä ĮáÔíØĮä).

7- Óáã Úáė ßá ãä ĘÞĮČáå ÓæĮÁ ĘÚŅÝ ĮæáĮ ĘÚŅÝ (ÝĮáÓáĮã ĮáÕĮÏÞ åæ ÓČíáß äÍæ ÎØČ æÏ Ãí ÔÎÕ )

8- ĘåĮÏæĮ ĘÍĮČæĮ (åĮÏí ãäÍæáß æáæ ČÃÞá ĮáÞáíá ÝĮáåÏíÉ áåĮ ãÝÚæá ÓÍŅí ŅĮÆÚ Úáė ĮáÛíŅ ).

9- ĘÚáãßíÝ ĘäÕĘ (ÝĮáÂÎŅíä íÍČæä ÏæãĮð ãä íÓãÚåã ).

10- ÝßŅ ČäÝÓ ãŅÍÉ (ĮäÔŅ ÍæáßĮáĘÝĮÄá æĮáÃãá ÏæãĮð æĮČĘÚÏ Úä ĮáĘÔĮÄã).

11- áĮ Ęßä ßĮáÐČĮČÉ (ßä ÎÝíÝĮðÏæãĮð Ýí ßá ÔíÁ ÝáĮ ĘŌíÏ æáĮ ĘäÞÕ).

12- ĮĖÚá ĮáÂÎŅíä íŲäæä ÏæãĮð ÃäĮáÝßŅÉ ÝßŅĘåã(ÃÚØåã ĮäØČĮÚ Ãä ãĮ ĮÞĘŅÍĘå Ãæ ĘÝßŅ Čå åã ÃíÖĮ ÔŅßĮÁ Ýíå).

13- ĘæĮÖÚ ãÚ Įáßá (ÝĮáØČíÚÉ ĮáČÔŅíÉ ĘäÝŅ ÏæãĮð ãä ĮáãÛŅæŅ æĮáãĘÚĮáí).

14- ĘÚáã Ãä ĘÓĮãÍ ÏĮÆãĮð (ĮÏÝÚ ČĮáÞæá ĮáØíČ ĘĖČŅ ãä ÃãĮãß Úáė Ãä íæÞŅß ).

15- áĮ ĘÞÝ Ýí ØĮČæŅ ÃÕÍĮČ ĮáäÕĮÆÍ (æĖå ãĮ ĘŅíÏ æáßä ČÕæŅÉ ĘĖÚá ãäÃãĮãß áĮ íäÝŅ ãäß ).

16- ßä ãÚ ĮáÂÎŅíä Ýí ĮáÓŅĮÁ ÞČá ĮáÖŅĮÁ (ÔĮŅßåãĮáÃÍŌĮä æĮáÃÝŅĮÍ ).

17- ĘÚáã ÃáĮ ĘäĘÞÏ ĮáÂÎŅíä (ÝĮáÍÏíË íŌæá æíČÞė ÃËŅåÝí ĮáÚÞá ĮáČĮØä ).

18- áĮ ĘÖÍß ßËíŅĮð Ýí ÛíŅ ĮáãæĮÞÝ ĮáĘí ĘÍĘĮĖ Ðáß (ÝĮáÖÍß Ýí ČÚÖ ĮáÃÍíĮä íÝÞÏ ĮáãåĮČÉ æĮáæÞĮŅ ).

19- ĘÚáã Ãä Ęßæä ÍáíãĮðÕČæŅĮð (ÝåãĮ ÕÝĘĮä íÍČåãĮ Įááå ).

20- ßä ßĮáäÍáÉ (ĘÞÝ Úáė ßá ŌåŅÉ ÝĘÃÎÐãäåĮ ŅÍíÞåĮ Ïæä Ãä ĘÄÐåĮ ).
áßã ãäí ĮŅÞ æĮÚÐČ ĮáĘÍĮíĮ ĮĘãäė Įßæä ĮÎ ááĖãíÚ æĮäĮ ĮáÍáíã ĮÐĮ ÛÖČ áæ áã Ęßä ĖČĮŅĮ áČÞíĘ Číä ĮáäĮÓ ÍãĮŅĮ
ĮáÜÜÜÜÜÜĖÜÜÜÜäÜÜÜÜí01111081697 []Ѽ.ılı.ღŦ(Ŋ`♥––•(-•♥. .♥•-)•––♥īŊ)ŧღ.ılı.Ѽ..
2 10-22-2012 05:50 AM

Coin Dozer Cheats

ĮáÓĮÚÉ ĮáÂä 11:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
ÚØÚæØ ÓßÓ ÚŅČí ĮÝáĮã ÓßÓ ÚŅČí ÁėÁÁ ÕæŅ ÓßÓ ÚŅČí ÞÕÕ ãÍĮŅã sex 3ÔÝ3ÎÝ 3ÔÝ3ÎÝŌÄÎÉ
xnxx nxnn xxnx xnnx Arabic Porno Hard Sex

Þã ČĮáĘČáíÛ Úä Ãí ãÔĮŅßÉ ĘÍĘæí Úáė ÕæŅ ÓßÓ ĮØÝĮá Įæ Úáė Įí ÅÓĮÁÉ Úáė åÐĮ ĮáÅíãíá {milta1980 at gmail.com}

We are not monitoring everything , if you see any bad or illegal posts , please report it A.S.A.P to this email:  {milta1980 at gmail.com}

ÓßÓ ÚŅČė ãäĘÏíĮĘ ŌÚŅæŅ ãäĘÏíĮĘ ÓÍáæČ ãäĘÏíĮĘ ßÓßæÓ ãäĘÏíĮĘ ßÓßæÓ ĮáĮäĖáíŌíÉ
ÓßÓ | ĮÝáĮã | sex xxnx | ÔŅĮãíØ | ÓßÓ ÚŅČė | ÓßÓ ãÍĮŅã | ĮÝáĮã ãÍĮŅã | ĮÝáĮã æŅÚĮä | ÞÕÕ ÓßÓ | ÕæŅ | ØíŌ | ÕæŅ ÓßÓ | ÓßÓ ÚŅČí | ĮÝáĮã ÓßÓ | ĮÛĮäí | ÞÍĮČ | ÓßÓ ÎáíĖí | ãäĮíß | ÓÍĮÞ ÓÍĮÞíĮĘ | XNNX XNX